Oulun Energia

Lähtökohdat

Oulun Energian liiketoimintastrategiassa asiakkaat on asetettu keskiöön. Yksi strategisista pääteemoistamme kuuluu: Olemme lähellä asiakasta ja vaalimme hyviä asiakassuhteitamme ja kumppanuuksiamme. Tämän teeman pohjalta halusimme hakea kirkkaan tavoitetilan ja vision tulevaisuuteen sekä luoda konkreettisen toimintasuunnitelman tavoitetilan toteuttamiseksi.

Työskentely

Rakensimme yhdessä Ratkaisutoimisto Seedin kanssa Oulun Energialle liiketoimintojen yhteisen asiakasvision. Työ tehtiin kolmessa vaiheessa:
1) Nykytila-analyysissa kuvattiin lähtötilanne ja tunnistettiin pullonkaulat.
2) Tavoitetilavaiheessa luotiin kirkas asiakasvisio.
3) Suunnitelmavaiheessa luotiin selkeät vaiheistetut toimintasuunnitelmat, mittarit ja seurannan tapa.

Dataa kerättiin ja aihetta tarkasteltiin projektin aikana systemaattisesti eri näkökulmista: asiakaspolkujen ja asiakkaan päätöksenteon, kilpailun, kumppaneiden, asiakasdatan- ja tietysti Oulun Energian eri liiketoimintojen näkökulmasta. Tämän avulla saimme muodostettua kattavan kuvan nykytilasta ja tärkeimmistä kehityskohteistamme.

Tulokset

Lopputulemana syntyi neljä asiakasvision kulmakiveä, joihin kaikki liiketoimintomme ovat sitoutuneet. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että työ ei jäänyt ylätasolle, vaan sen myötä syntyi myös visiosta johdetut konkreettiset liiketoimintakohtaiset toimintasuunnitelmat, mittareineen, aikatauluineen ja vastuineen. Jatkamme yhteistyötä Seedin kanssa myös suunnitelmien toteutukseen liittyen.

 

Tuomas Savola
Liiketoimintajohtaja
Oulun Energia Oy